Forretningsbetingelser​

Forretningsbetingelser for Ajour Advokater ApS. Gældende fra 1. maj 2008.

​Medmindre andet er aftalt gælder disse forretningsbetingelser for alle opgaver, som udføres af Ajour Advokater ApS, idet der navnlig skal henvises til, at disse forretningsbetingelser indeholder ansvarsbegrænsninger.

​Ajour Advokater ApS

Ajour Advokater ApS er et advokatanpartsselskab. CVR nr. 31280834

Alle kontorets advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og kontorets advokater er en del af Advokatsamfundet. Advokatsamfundet har udarbejdet et sæt etiske regler, som Ajour Advokater opererer under. Alle kontorets advokater er medlemmer af Danske Advokater. 

Opdrags-  og prisoplysninger.

Når der ydes bistand til en forbruger, oplyses klienten om de vigtigste elementer i den påregnede bistand. Det oplyses, hvorledes honoraret beregnes. Honorar beregnes i nogle sager som et fast honorar. I andre sager beregnes honoraret ud fra oplyste parametre. Er der givet et prisoverslag orienteres skriftligt, hvis det samlede beløb overstiger det beløb, som er angivet i overslaget. I forbrugsforhold oplyses priser inklusiv moms.

​Fakturering og betalingsbetingelser

Ajour Advokater ApS salær afregnes som udgangspunkt efter forbrugt tid. I afregningen tages også højde for opgavens karakter, det med sagen forbundne ansvar, sagens kompleksitet og det opnåede resultat. Ajour Advokater ApS fremsender i det omfang det skønnes hensigtsmæssigt månedlige afregninger.

​Betalingsbetingelserne er netto 14 dage fra fakturadatoen. Ved forsinket betaling vil der blive beregnet renter i overensstemmelse med renteloven. Det fakturerede honorar tillægges moms efter gældende regler.

​Der vil som regel blive krævet forudbetaling af udlæg og omkostninger, ligesom der kan kræves forudbetaling af honorar. Forudbetalte beløb indsættes på klientkonto og behandles som klientmidler.​

Klientmidler

Alle klientmidler forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti i anerkendte pengeinstitutter. Tilskrevne renter tilfalder kunden i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

​Fortrolighed

Alle oplysninger, som meddeles Ajour Advokater ApS af kunder, eller som modtages om kunder eller andre i forbindelse med arbejdet for kunder, behandles fortroligt.

Persondatapolitik​

Når vi hos Ajour Advokater behandler sager for vores kunder indhenter vi som oftest en række oplysninger om dig. I første omgang vil det være almindelige personoplysninger, som navn, adresse, mail og telefonnummer. I sager om f.eks. køb af fast ejendom vil vi tillige anmode dig om at oplyse dit cpr-nummer, og i visse sager som kræver det, vil vi anmode om kopi af billede-id og sundhedskort, da reglerne om hvidvaskning kan kræve dette af os.

Under håndtering af sager for vores kunder kan det ske at vi modtager oplysninger om dig fra andre parter i sagen, det kan være f.eks. være fra ejendomsmæglere, retten, politiet, din bank eller dit forsikringsselskab.

Vi benytter kun de persondata vi har om dig til at foretage håndteringen af din sag og til at overholde de regler, som gælder for driften af Ajour Advokater. Det er f.eks. de advokatetiske regler, hvidvaskningsloven og bogføringsloven.

Det kan være nødvendigt at videregive nogen af de oplysninger, som vi har modtaget til andre parter i sagen. Det er dog vigtigt at understrege, at vi kun videregiver de oplysninger, som er nødvendige for håndteringen af din sag, eller hvis vi efter lovgivningen er særskilt forpligtet til at afgive oplysningerne.

De data vi modtager vil blive opbevaret sikkert i op til 10 år efter sagens afslutning, da det ansvar som vi som advokater har for korrekt rådgivning, forældes efter 10 år. Der vil dog ske sletning af oplysninger indhentet efter reglerne i hvidvaskningslovgivningen 5 år efter sagens afslutning.

Du har efter reglerne i persondatalovgivningen ret til indsigt i de personoplysninger vi opbevarer om dig, og ret til sletning og ret til berigtigelse i det omfang dette ikke er i konflikt med Ajour Advokaters pligt til opbevaring af oplysningerne. I givet fald kan du enten kontakte kontoret på info@ajouradvokater.dk, eller på mail kontakte den sagsansvarlige advokat med din anmodning.

Såfremt du er uenig i vores måde at håndtere dine personoplysninger på, har du endvidere mulighed for at indbringe klage til:

Datatilsynet,

Borgergade 28

1300 København K

Tlf: 33193200​

​Ansvar

Ajour Advokater ApS er ansvarlig for bistand over for kunder i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Ansvaret er dog for hver enkelt opgave og i ethvert tilfælde af såvel simpel som grov uagtsomhed fra Ajour Advokater ApS side beløbsmæssigt begrænset til det beløb, som dækkes af Ajour Advokater ApS advokatansvarsforsikring. Den aktuelle dækningssum kan oplyses ved forespørgsel, men ansvarsforsikring og garanti for klientkontomidler er stillet efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, hvilket bl.a. medfører, at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed uanset hvor denne udøves.  Ajour Advokater ApS kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab eller driftstab, herunder tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv. Ajour Advokater ApS er ansvarsforsikret i Codan Forsikring A/S, ligesom garanti for klientkontomidler er stillet via Codan Forsikring A/S.

Klage

Vi tilstræber altid at yde kompetent, engageret og korrekt rådgivning, men skulle der være situationer, hvor den udførte rådgivning ikke har levet op til forventningerne, anmoder vi venligst om, at der rettes henvendelse herom direkte til den pågældende / sagsansvarlige advokat.

Eventuel klage over udført rådgivning eller en modtaget faktura kan – hvis der ikke kan opnås enighed herom – indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Der henvises til den generelle vejledning herom på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

​Lovvalg og værneting

Ajour Advokater ApS ydelser er i enhver henseende underlagt dansk ret, og eventuelle tvister kan alene indbringes for de danske domstole.​

Ajour Advokater ApS   -   Vindegade 74, 3. sal   -   5000 Odense C   -   Telefon: ​63 11 44 00​   -   Fax: 63 11 13 32​